Ancien Testament

  • Martin KARRER, Wolfgang KRAUS, dir., Septuaginta Deutsch. Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament, Band I : Genesis bis Makkabäer, Band II : Psalmen bis Daniel, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2011. 24 cm. ISBN 978-3-438-05142-4 (vol. 1)/978-3-438-05143-1 (vol. 2)/978-3-438-05144-8 (les deux vol.). € 98 les 2 vol.

Ulrich RÜSEN-WEINHOLD

Télécharger l'article gratuitement

p. 405-407